Algemene Voorwaarden

foto kantoorARTIKEL 1:

1.     TOEPASSELIJKHEID

1.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen, offertes, aanbiedingen en leveringen van Advocatenkantoor Tubbergen BV en alle in haar naam en voor haar werkzame natuurlijke en rechtspersonen, verder te noemen Advocatenkantoor Tubbergen. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten en op alle daaruit voortvloeiende verbintenissen waarbij Advocatenkantoor Tubbergen als verkopende partij optreedt en een natuurlijk of een ander dan natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf als wederpartij, verder te noemen wederpartij.

1.2   De Wederpartij met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht met toepasselijkheid van deze voorwaarden op zowel in het verleden als op later met Advocatenkantoor Tubbergen gesloten en te sluiten overeenkomsten accoord te zijn gegaan.

1.3   Door de Wederpartij gehanteerde en van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden binden Advocatenkantoor Tubbergen slechts indien en voorzover deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door een directielid van Advocaten kantoor Tubbergen zijn aanvaard.

ARTIKEL 2:

2.     OFFERTES

2.1   Alle aanbiedingen van Advocatenkantoor Tubbergen zijn vrijblijvend en onverbindend tenzij schriftelijk anders is vermeld.

2.2   Aan door Advocatenkantoor Tubbergen verstrekte gegevens en/of documentatie en/of concepten kunnen geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 3:

3.     TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1   De overeenkomst tussen Advocatenkantoor Tubbergen en de Wederpartij komt tot stand door schriftelijke aanvaarding daarvan door een medewerker van Advocatenkantoor Tubbergen.

3.2   In geval van telefonisch of mondeling contact geldt de mondelinge opdracht door de Wederpartij als een onherroepelijk aanbod door de Wederpartij aan Advocatenkantoor Tubbergen (“order”). De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding daarvan door Advocatenkantoor Tubbergen.

3.3   De Wederpartij wordt geacht met de juistheid van de schriftelijke acceptatie/ bevestiging van de order in te stemmen, indien hij niet binnen zeven dagen na dagtekening daarvan Advocatenkantoor Tubbergen schriftelijk van zijn bezwaren in kennis heeft gesteld.

3.4   Advocatenkantoor Tubbergen heeft het recht een order zonder opgave van redenen te weigeren.

3.5   In afwijking van het bepaalde in artikel 3.1 en 3.2 kan Advocatenkantoor Tubbergen een order ook accepteren door feitelijke uitvoering van de order.

ARTIKEL 4:

4.     INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

4.1   De inhoud van de overeenkomst en de omvang van de verplichtingen wordt uitsluitend bepaald door de orderbevestiging en door hetgeen in deze verkoop- en leveringsvoorwaarden is bepaald.

4.2   Wijzigingen van de overeenkomst of afwijkingen van de verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen en ondertekend door een directielid van Advocatenkantoor Tubbergen.

4.3   Geringe afwijkingen van de door Advocatenkantoor Tubbergen geleverde dienst – in uitvoering of anderszins- zijn toelaatbaar voorzover de door Advocatenkantoor Tubbergen te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.

ARTIKEL 5:

5.     PRIJZEN

5.1   Alle prijzen gelden voor het lopende kalenderjaar en zijn exclusief ­­­­kosten( waaronder een forfaitair bedrag van 5% kantoorkosten) en B.T.W. Jaarlijks wijzigt Advocaten-kantoor Tubbergen haar prijzen. Het nieuwe uurtarief wordt automatisch van toepassing op de in het nieuwe jaar gewerkte uren zonder dat daarvoor een bericht aan de wederparij hoeft te worden verstrekt.  Een en ander tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2   Advocatenkantoor Tubbergen is tevens bevoegd schriftelijk overeengekomen prijzen op grond van een zich na de tot standkoming van de overeenkomst voordoende verandering van omstandigheden te verhogen, wanneer van Advocatenkantoor Tubbergen onder deze veranderde omstandigheden gebondenheid aan de overeengekomen prijs naar alle redelijkheid niet kan worden gevergd. In dat geval heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst binnen 14 dagen door een per aangetekende post verstuurde schriftelijke verklaring te ontbinden zonder dat zij hiervoor kosten verschuldigd zal zijn.

 

ARTIKEL 6:

6.     LEVERING EN RISICO

6.1   De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten zijn benaderingen en binden Advocatenkantoor Tubbergen niet. Bij overschrijding van de opgegeven leveringstermijnen is de Wederpartij gerechtigd Advocatenkantoor Tubbergen schriftelijk bij aan-getekende post een fatale termijn te stellen mits deze termijn in de omstandigheden van het geval redelijk is en in ieder geval niet korter is dan 14 dagen.

6.2   Advocatenkantoor Tubbergen is bevoegd haar diensten indien mogelijk in gedeelten te leveren, danwel te wachten met levering tot de gehele dienst/bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover overleg met cliënt worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is Advocatenkantoor Tubbergen gerechtigd de reeds geleverde goederen en/of diensten steeds direct te factureren.

ARTIKEL 7:

7.     ANNULERING

7.1   De Wederpartij is bevoegd, bij overschrijding van de in artikel 6.1 bedoelde fatale termijn, de order kosteloos te annuleren door Advocatenkantoor Tubbergen hiervan schriftelijk bij aan-getekende post te berichten.

7.2   Wanneer de Wederpartij, in andere gevallen of op andere wijze dan de in het eerste lid van dit artikel genoemde gevallen, de order annuleert, is de Wederpartij de tot dan toe door Advocatenkantoor Tubbergen gewerkte uren plus de daarover verschuldigde kosten en BTW verschuldigd, alsmede twintig procent van het orderbedrag plus de B.T.W. daarover verschuldigd, met een minimum van € 100,–.

 

ARTIKEL 8:

8.     VERVOER

8.1   Indien een medewerker van Advocatenkantoor Tubbergen zich in verband met de kwestie naar de wederpartij, een rechtbank  of een derde moet verplaatsen zal dit per personenauto van Advocatenkantoor Tubbergen gebeuren. De kilometerkosten zullen in rekening gebracht worden tegen het door Advocatenkantoor Tubbergen voor dat jaar vastgestelde kilometertarief. Indien de wederpartij de medewerker van Advocatenkantoor Tubbergen in een personenauto vervoert zullen deze kosten niet in rekening worden gebracht.De uren die het transport duurt zullen in alle gevallen tegen het normale in dat kalenderjaar geldende tarief in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 9:

9.     BETALING

9.1   Volledige betaling van de geleverde zaken en/of diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de door Advocatenkantoor Tubbergen te versturen factuur.

9.2   Bij niet tijdige betaling is de Wederpartij in verzuim zonder dat hiertoe een in-gebrekestelling is vereist. Met ingang van de dag waarop de Wederpartij in verzuim is geraakt, is hij over het aan Advocatenkantoor Tubbergen verschuldigde bedrag rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand dat hij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.

9.3   De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 100,–, en zijn opeisbaar door het enkele feit dat de Wederpartij niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

9.4   Advocatenkantoor Tubbergen heeft steeds het recht om van de Wederpartij naar het oordeel van Advocatenkantoor Tubbergen voldoende zekerheid c.q. voorschot  te verlangen voor het nakomen van diens betalingsverplichtingen bij gebreke waarvan Advocatenkantoor Tubbergen het recht heeft de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat hiertoe een schriftelijke verklaring is vereist en/of de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

9.5   Beroep op schuldvergelijking (compensatie) door de Wederpartij van vorderingen van Advocatenkantoor Tubbergen met vorderingen van de Wederpartij is niet toegestaan.

ARTIKEL 10:

10.     RECLAMES

10.1 De Wederpartij wordt geacht de geleverde dienst cq het schriftelijk stuk direct bij ontvangst te controleren. Reclames betreffende de kwaliteit en/of de conformiteit van het geleverde, welke direct bij aflevering kenbaar zijn, dienen binnen zeven dagen per fax of aangetekend schrijven te worden gemeld.

10.2 Reclames over facturen dienen binnen zeven dagen na de factuurdatum schriftelijk bij Advocatenkantoor Tubbergen te worden ingediend, bij gebreke waarvan de op die factuur vermelde gegevens en de hoogte van de factuur tussen partijen als correct en aanvaard worden beschouwd.

10.3 Alle andere reclames dienen binnen 48 uur nadat het gebrek of de fout  redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden telefonisch bij Advocatenkantoor Tubbergen te worden gemeld.

10.4 De telefonische reclame dient binnen zeven dagen met een duidelijke omschrijving van de klacht per fax of aangetekend aan Advocatenkantoor Tubbergen te worden bevestigd.

10.5 Indien de Wederpartij niet voldoet aan de voorschriften van dit artikel is Advocatenkantoor Tubbergen niet verplicht de geleverde dienst, respectievelijk het gebrekkige product aan te passen, te vervangen of te herstellen en staat tussen partijen vast dat gehandeld is conform de opdracht en tot tevredenheid van de Wederpartij.

ARTIKEL 11:

11.     WERKZAAMHEDEN VAN DERDEN

11.1 Indien Advocatenkantoor Tubbergen voor de uitvoering van een order gebruik maakt van diensten van derden kunnen ook deze derden indien zij terzake van voorvallen tijdens of gebreken aan danwel tengevolge van hun werkzaamheden door de Wederpartij worden aangesproken zich beroepen op deze voorwaarden.

ARTIKEL 12:

12.     AANSPRAKELIJKHEID ALGEMEEN EN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

12.1 De niet als beroepsaansprakelijkheid te beschouwen aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Tubbergen voor al haar diensten, producten, (rechts) handelingen, leveranties, etcetera is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar gesloten bedrijfs/beroepsaansprakelijkheidsverzekering dan daadwerkelijk terzake wordt uitgekeerd. Advocatenkantoor Tubbergen is afgezien daarvan in ieder geval slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove ­­­­­schuld/nalatigheid aan haar zijde. Aansprakelijkheid voor gevolgschade en fouten van ingeschakelde hulppersonen en derden wordt ten alle tijde uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2 De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Tubbergen kan nimmer het bedrag van het terzake in rekening gebrachte honorarium te boven gaan, tenzij en voorzover op basis van haar verzekering terzake een schade in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.

12.3 In geval van beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Tubbergen uitdrukkelijk beperkt tot het door de Orde van Advocaten, respectievelijk de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, vastgestelde eigen risico aangevuld met het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk uitgekeerd wordt.

12.4 In geval van beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Tubbergen beperkt tot schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/ nalatigheid aan haar zijde en is vervolgschade uitgesloten. Advocatenkantoor Tubbergen is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit handelingen van verplicht door Advocatenkantoor Tubbergen ingeschakelde hulppersonen en derden als procureurs, deurwaarders, notarissen, medisch deskundigen en adviseurs, etc. Een en ander voor zover deze uitsluitingen in het betreffende geval niet op grond van regelementen of verordeningen van de Orde van Advocaten geheel of gedeeltelijk beperkt zijn, in welk geval deze bepaling geldt voor het gedeelte en voor zover zij op grond van de voormelde regelementen en verordeningen wel toegestaan is.

ARTIKEL 13:

13.     NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING

13.1 Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt verstaan elke tekortkoming in de nakoming veroorzaakt door een omstandigheid waard­oor Advocatenkantoor Tubbergen niet, niet tijdig of niet zonder onevenredig bezwarende extra inspanning en/of kosten kan nakomen, alsmede voorzover daaronder niet reeds begrepen beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, staking, uitsluiting, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, in beslagname, brand, defecten aan machinerie, transportmogelijkheden, danwel het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden, die door Advocatenkantoor Tubbergen  voor de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld of van wie Advocatenkantoor Tubbergen anderszins afhankelijk is, aan hun verplichtingen jegens Advocatenkantoor Tubbergen.

 

ARTIKEL 14:

14.     EIGENDOMSVOORBEHOUD, INTELLECTUELE EIGENDOM ONGEAUTHORISEERD GEBRUIK EN BOETE

14.1 De geleverde zaken en diensten etc. blijven eigendom van Advocatenkantoor Tubbergen totdat de Wederpartij aan al haar lopende verplichtingen inzake de betreffende en andere leveringen en diensten door  Advocatenkantoor Tubbergen heeft voldaan.

14.2 De Wederpartij verplicht zich om de geleverde zaken deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen alle calamiteiten totdat zij aan al haar verplichtingen jegens Advocatenkantoor Tubbergen heeft voldaan.

14.3 Voor vermenigvuldiging of meervoudig toepassing bruikbare, al dan niet schriftelijk neergelegde, producten en ideeën en juridische constructies, een en ander in de ruimste zin van het woord, welke door Advocatenkantoor Tubbergen aan de wederpartij, al dan niet tegen betaling, zijn geleverd en/of in enigerlei vorm ter beschikking zijn gesteld blijven geheel en onverdeeld intellectueel eigendom van Advocatenkantoor Tubbergen.

14.4 Ongeautoriseerd gebruik binnen de eigen onderneming/omgeving of verkoop of levering of terbeschikkingstelling door de wederpartij aan derden van producten van advocatenkantoor Tubbergen in de zin van artikel 14.3 is strikt verboden. Per overtreding vervalt een direct opeisbare boete van € 20.000,00. Indien producten in voormelde zin van Advocatenkantoor Tubbergen, al dan niet in aangepaste vorm, bij derden worden aangetroffen wordt overtreding van dit artikel door de wederpartij aanwezig geacht, behoudens door de wederpartij te leveren tegenbewijs dat de derde het product, de kennis of informatie niet, direct dan wel indirect, van of via haar heeft verkregen. Voorafgaand aan enig gebruik als in dit artikel omschreven dient aan Advocatenkantoor Tubbergen schriftelijk om toestemming voor het bedoelde gebruik te worden gevraagd en dient de terzake door advocatenkantoor Tubbergen te verstrekken licentie te zijn verkregen en de factuur te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de wederpartij voormelde boete verbeurt. Een en ander tenzij nadrukkelijk schriftelijk door Advocatenkantoor Tubbergen aan de wederpartij anders is bevestigd.

ARTIKEL 15:

15.     JURIDISCHE KOSTEN

15.1 Indien Advocatenkantoor Tubbergen op grond van een van de bepalingen van deze voorwaarden zich genoodzaakt ziet over te gaan tot incasso van aan haar toekomende bedragen is de Wederpartij verplicht daarnaast aan Advocatenkantoor Tubbergen te voldoen de volledige gerechtelijke en buiten-gerechtelijke kosten van rechtsbijstand en schadevaststelling.

ARTIKEL 16:

16.     RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTERS

16.1 Op alle door en/of in naam van Advocatenkantoor Tubbergen gesloten overeenkomsten, en steeds als deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Bij alle geschillen die de competentie van de kantonrechter te boven gaan is de Arrondissementsrechtbank in Arnhem bij uitsluiting bevoegd, behoudens het recht van hoger beroep en cassatie.

ARTIKEL 17:

17.     DWINGENDRECHTELIJKE TOEPASSELIJKHEID

17.1 Indien conform schriftelijk door Advocatenkantoor Tubbergen bevestigde, dan wel dwingendrechtelijk, andere, al dan niet wettelijke of verdragsrechtelijke, bepalingen van toepassing zijn en enig artikel of gedeelte van een artikel uit deze voorwaarden op grond van die bepalingen dwingend als nietig zou moeten worden beschouwd, blijven het niet nietige gedeelte van dat artikel en de rest van deze voorwaarden geheel van toepassing. In geval van equality of arms met de andere bepalingen gaan deze voorwaarden en hun strekking voor.

Afdrukken / Opslaan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

9 + 4 =