Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring

foto kantoorARTIKEL 1:

1.     TOEPASSELIJKHEID

1.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen, offertes, aanbiedingen en leveringen van Advocatenkantoor Tubbergen BV, Mr R.C. Tubbergen H.O.D.N. Advocatenkantoor Tubbergen en alle in hun naam en voor (een van) hen werkzame natuurlijke en rechtspersonen, verder te noemen Advocatenkantoor Tubbergen. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten en op alle daaruit voortvloeiende verbintenissen waarbij Advocatenkantoor Tubbergen als verkopende partij optreedt en een natuurlijk of een ander dan natuurlijke persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf als wederpartij, verder te noemen wederpartij. Advocatenkantoor Tubbergen, KVK nummer 71381945, is een eenmanszaak van Mr R.C. Tubbergen, die als advocaat staat ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten, welke organisatie is gevestigd op het adres Prinses Beatrixlaan 5, 2595 AK, Den Haag, telefoonnummer 070-3353535, e-mail: info@advocatenorde.nl. Het BTW-nummer is NL001975782B75. Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar is One Underwriting Advocatenfaciliteit HDI. Gevolgmachtigde is One Underwriting B.V. vertegenwoordigd door Aon, gevestigd aan de Paalbergweg 2-4, 1105 AG Amsterdam.

1.2   De Wederpartij met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht met toepasselijkheid van deze voorwaarden op zowel in het verleden als op later met Advocatenkantoor Tubbergen gesloten en te sluiten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

1.3   Door de Wederpartij gehanteerde en van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden binden Advocatenkantoor Tubbergen slechts indien en voor zover deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door een directielid van Advocaten kantoor Tubbergen zijn aanvaard.

ARTIKEL 2:

2.     OFFERTES

2.1   Alle aanbiedingen van Advocatenkantoor Tubbergen zijn vrijblijvend en onverbindend tenzij schriftelijk anders is vermeld.

2.2   Aan door Advocatenkantoor Tubbergen verstrekte gegevens en/of documentatie en/of concepten kunnen geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 3:

3.     TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1   De overeenkomst tussen Advocatenkantoor Tubbergen en de Wederpartij komt tot stand door schriftelijke aanvaarding daarvan door een medewerker van Advocatenkantoor Tubbergen.

3.2   In geval van telefonisch of mondeling contact geldt de mondelinge opdracht door de Wederpartij als een onherroepelijk aanbod door de Wederpartij aan Advocatenkantoor Tubbergen (“order”). De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding daarvan door Advocatenkantoor Tubbergen.

3.3   De Wederpartij wordt geacht met de juistheid van de schriftelijke acceptatie/ bevestiging van de order in te stemmen, indien hij niet binnen zeven dagen na dagtekening daarvan Advocatenkantoor Tubbergen schriftelijk van zijn bezwaren in kennis heeft gesteld.

3.4   Advocatenkantoor Tubbergen heeft het recht een order zonder opgave van redenen te weigeren.

3.5   In afwijking van het bepaalde in artikel 3.1 en 3.2 kan Advocatenkantoor Tubbergen een order ook accepteren door feitelijke uitvoering van de order.

ARTIKEL 4:

4.     INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

4.1   De inhoud van de overeenkomst en de omvang van de verplichtingen wordt uitsluitend bepaald door de orderbevestiging en door hetgeen in deze verkoop- en leveringsvoorwaarden is bepaald.

4.2   Wijzigingen van de overeenkomst of afwijkingen van de verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen en ondertekend door een directielid van Advocatenkantoor Tubbergen.

4.3   Geringe afwijkingen van de door Advocatenkantoor Tubbergen geleverde dienst – in uitvoering of anderszins- zijn toelaatbaar voor zover de door Advocatenkantoor Tubbergen te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.

ARTIKEL 5:

5.     PRIJZEN

5.1   Alle prijzen gelden voor het lopende kalenderjaar en zijn exclusief ­­­­kosten( waaronder een forfaitair bedrag van 5% kantoorkosten) en B.T.W. Jaarlijks wijzigt Advocatenkantoor Tubbergen haar prijzen. Het nieuwe uurtarief wordt automatisch van toepassing op de in het nieuwe jaar gewerkte uren zonder dat daarvoor een bericht aan de wederpartij hoeft te worden verstrekt.  Een en ander tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2   Advocatenkantoor Tubbergen is tevens bevoegd schriftelijk overeengekomen prijzen op grond van een zich na de totstandkoming van de overeenkomst voordoende verandering van omstandigheden te verhogen, wanneer van Advocatenkantoor Tubbergen onder deze veranderde omstandigheden gebondenheid aan de overeengekomen prijs naar alle redelijkheid niet kan worden gevergd. In dat geval heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst binnen 14 dagen door een per aangetekende post verstuurde schriftelijke verklaring te ontbinden zonder dat zij hiervoor kosten verschuldigd zal zijn.

 

ARTIKEL 6:

6.     LEVERING EN RISICO

6.1   De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten zijn benaderingen en binden Advocatenkantoor Tubbergen niet. Bij overschrijding van de opgegeven leveringstermijnen is de Wederpartij gerechtigd Advocatenkantoor Tubbergen schriftelijk bij aangetekende post een fatale termijn te stellen mits deze termijn in de omstandigheden van het geval redelijk is en in ieder geval niet korter is dan 14 dagen.

6.2   Advocatenkantoor Tubbergen is bevoegd haar diensten indien mogelijk in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele dienst/bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover overleg met cliënt worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is Advocatenkantoor Tubbergen gerechtigd de reeds geleverde goederen en/of diensten steeds direct te factureren.

ARTIKEL 7:

7.     ANNULERING

7.1   De Wederpartij is bevoegd, bij overschrijding van de in artikel 6.1 bedoelde fatale termijn, de order kosteloos te annuleren door Advocatenkantoor Tubbergen hiervan schriftelijk bij aangetekende post te berichten.

7.2   Wanneer de Wederpartij, in andere gevallen of op andere wijze dan de in het eerste lid van dit artikel genoemde gevallen, de order annuleert, is de Wederpartij de tot dan toe door Advocatenkantoor Tubbergen gewerkte uren plus de daarover verschuldigde kosten en BTW verschuldigd, alsmede twintig procent van het orderbedrag plus de B.T.W. daarover verschuldigd, met een minimum van € 100,–.

 

ARTIKEL 8:

8.     VERVOER

8.1   Indien een medewerker van Advocatenkantoor Tubbergen zich in verband met de kwestie naar de wederpartij, een rechtbank  of een derde moet verplaatsen zal dit per personenauto van Advocatenkantoor Tubbergen gebeuren. De kilometerkosten zullen in rekening gebracht worden tegen het door Advocatenkantoor Tubbergen voor dat jaar vastgestelde kilometertarief. Indien de wederpartij de medewerker van Advocatenkantoor Tubbergen in een personenauto vervoert zullen deze kosten niet in rekening worden gebracht. De uren die het transport duurt zullen in alle gevallen tegen het normale in dat kalenderjaar geldende tarief in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 9:

9.     BETALING

9.1   Volledige betaling van de geleverde zaken en/of diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de door Advocatenkantoor Tubbergen te versturen factuur.

9.2   Bij niet tijdige betaling is de Wederpartij in verzuim zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist. Met ingang van de dag waarop de Wederpartij in verzuim is geraakt, is hij over het aan Advocatenkantoor Tubbergen verschuldigde bedrag rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand dat hij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.

9.3   De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 100,–, en zijn opeisbaar door het enkele feit dat de Wederpartij niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

9.4   Advocatenkantoor Tubbergen heeft steeds het recht om van de Wederpartij naar het oordeel van Advocatenkantoor Tubbergen voldoende zekerheid c.q. voorschot  te verlangen voor het nakomen van diens betalingsverplichtingen bij gebreke waarvan Advocatenkantoor Tubbergen het recht heeft de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat hiertoe een schriftelijke verklaring is vereist en/of de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

9.5   Beroep op schuldvergelijking (compensatie) door de Wederpartij van vorderingen van Advocatenkantoor Tubbergen met vorderingen van de Wederpartij is niet toegestaan.

ARTIKEL 10:

10.     RECLAMES

10.1 De Wederpartij wordt geacht de geleverde dienst cq het schriftelijk stuk direct bij ontvangst te controleren. Reclames betreffende de kwaliteit en/of de conformiteit van het geleverde, welke direct bij aflevering kenbaar zijn, dienen binnen zeven dagen per fax of aangetekend schrijven te worden gemeld.

10.2 Reclames over facturen dienen binnen zeven dagen na de factuurdatum schriftelijk bij Advocatenkantoor Tubbergen te worden ingediend, bij gebreke waarvan de op die factuur vermelde gegevens en de hoogte van de factuur tussen partijen als correct en aanvaard worden beschouwd.

10.3 Alle andere reclames dienen binnen 48 uur nadat het gebrek of de fout  redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden telefonisch bij Advocatenkantoor Tubbergen te worden gemeld.

10.4 De telefonische reclame dient binnen zeven dagen met een duidelijke omschrijving van de klacht per fax of aangetekend aan Advocatenkantoor Tubbergen te worden bevestigd.

10.5 Indien de Wederpartij niet voldoet aan de voorschriften van dit artikel is Advocatenkantoor Tubbergen niet verplicht de geleverde dienst, respectievelijk het gebrekkige product aan te passen, te vervangen of te herstellen en staat tussen partijen vast dat gehandeld is conform de opdracht en tot tevredenheid van de Wederpartij.

ARTIKEL 11:

11.     WERKZAAMHEDEN VAN DERDEN

11.1 Indien Advocatenkantoor Tubbergen voor de uitvoering van een order gebruik maakt van diensten van derden kunnen ook deze derden indien zij ter zake van voorvallen tijdens of gebreken aan dan wel ten gevolge van hun werkzaamheden door de Wederpartij worden aangesproken zich beroepen op deze voorwaarden.

ARTIKEL 12:

12.     AANSPRAKELIJKHEID ALGEMEEN EN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

12.1 De niet als beroepsaansprakelijkheid te beschouwen aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Tubbergen voor al haar diensten, producten, (rechts) handelingen, leveranties, etcetera is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar gesloten bedrijfs-/beroepsaansprakelijkheidsverzekering dan daadwerkelijk ter zake wordt uitgekeerd. Advocatenkantoor Tubbergen is afgezien daarvan in ieder geval slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove ­­­­­schuld/nalatigheid aan haar zijde. Aansprakelijkheid voor gevolgschade en fouten van ingeschakelde hulppersonen en derden wordt ten alle tijde uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2 De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Tubbergen kan nimmer het bedrag van het ter zake in rekening gebrachte honorarium te boven gaan, tenzij en voor zover op basis van haar verzekering ter zake een schade in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.

12.3 In geval van beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Tubbergen uitdrukkelijk beperkt tot het door de Orde van Advocaten, respectievelijk de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, vastgestelde eigen risico aangevuld met het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk uitgekeerd wordt.

12.4 In geval van beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Tubbergen beperkt tot schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/ nalatigheid aan haar zijde en is vervolgschade uitgesloten. Advocatenkantoor Tubbergen is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit handelingen van verplicht door Advocatenkantoor Tubbergen ingeschakelde hulppersonen en derden als procureurs, deurwaarders, notarissen, medisch deskundigen en adviseurs, etc. Een en ander voor zover deze uitsluitingen in het betreffende geval niet op grond van regelementen of verordeningen van de Orde van Advocaten geheel of gedeeltelijk beperkt zijn, in welk geval deze bepaling geldt voor het gedeelte en voor zover zij op grond van de voormelde regelementen en verordeningen wel toegestaan is.

ARTIKEL 13:

13.     NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING

13.1 Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt verstaan elke tekortkoming in de nakoming veroorzaakt door een omstandigheid waard­oor Advocatenkantoor Tubbergen niet, niet tijdig of niet zonder onevenredig bezwarende extra inspanning en/of kosten kan nakomen, alsmede voor  zover daaronder niet reeds begrepen beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, staking, uitsluiting, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, in beslagname, brand, defecten aan machinerie, transportmogelijkheden, dan wel het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden, die door Advocatenkantoor Tubbergen  voor de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld of van wie Advocatenkantoor Tubbergen anderszins afhankelijk is, aan hun verplichtingen jegens Advocatenkantoor Tubbergen.

 

ARTIKEL 14:

14.     EIGENDOMSVOORBEHOUD, INTELLECTUELE EIGENDOM ONGEAUTHORISEERD GEBRUIK EN BOETE

14.1 De geleverde zaken en diensten etc. blijven eigendom van Advocatenkantoor Tubbergen totdat de Wederpartij aan al haar lopende verplichtingen inzake de betreffende en andere leveringen en diensten door  Advocatenkantoor Tubbergen heeft voldaan.

14.2 De Wederpartij verplicht zich om de geleverde zaken deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen alle calamiteiten totdat zij aan al haar verplichtingen jegens Advocatenkantoor Tubbergen heeft voldaan.

14.3 Voor vermenigvuldiging of meervoudig toepassing bruikbare, al dan niet schriftelijk neergelegde, producten en ideeën en juridische constructies, een en ander in de ruimste zin van het woord, welke door Advocatenkantoor Tubbergen aan de wederpartij, al dan niet tegen betaling, zijn geleverd en/of in enigerlei vorm ter beschikking zijn gesteld blijven geheel en onverdeeld intellectueel eigendom van Advocatenkantoor Tubbergen.

14.4 Ongeautoriseerd gebruik binnen de eigen onderneming/omgeving of verkoop of levering of terbeschikkingstelling door de wederpartij aan derden van producten van advocatenkantoor Tubbergen in de zin van artikel 14.3 is strikt verboden. Per overtreding vervalt een direct opeisbare boete van € 20.000,00. Indien producten in voormelde zin van Advocatenkantoor Tubbergen, al dan niet in aangepaste vorm, bij derden worden aangetroffen wordt overtreding van dit artikel door de wederpartij aanwezig geacht, behoudens door de wederpartij te leveren tegenbewijs dat de derde het product, de kennis of informatie niet, direct dan wel indirect, van of via haar heeft verkregen. Voorafgaand aan enig gebruik als in dit artikel omschreven dient aan Advocatenkantoor Tubbergen schriftelijk om toestemming voor het bedoelde gebruik te worden gevraagd en dient de terzake door advocatenkantoor Tubbergen te verstrekken licentie te zijn verkregen en de factuur te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de wederpartij voormelde boete verbeurt. Een en ander tenzij nadrukkelijk schriftelijk door Advocatenkantoor Tubbergen aan de wederpartij anders is bevestigd.

ARTIKEL 15:

15.     JURIDISCHE KOSTEN

15.1 Indien Advocatenkantoor Tubbergen op grond van een van de bepalingen van deze voorwaarden zich genoodzaakt ziet over te gaan tot incasso van aan haar toekomende bedragen is de Wederpartij verplicht daarnaast aan Advocatenkantoor Tubbergen te voldoen de volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand en schadevaststelling.

ARTIKEL 16:

16.     RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTERS

16.1 Op alle door en/of in naam van Advocatenkantoor Tubbergen gesloten overeenkomsten, en steeds als deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Bij alle geschillen die de competentie van de kantonrechter te boven gaan is de Arrondissementsrechtbank in Arnhem bij uitsluiting bevoegd, behoudens het recht van hoger beroep en cassatie.

ARTIKEL 17:

17.     DWINGENDRECHTELIJKE TOEPASSELIJKHEID

17.1 Indien conform schriftelijk door Advocatenkantoor Tubbergen bevestigde, dan wel dwingendrechtelijk, andere, al dan niet wettelijke of verdragsrechtelijke, bepalingen van toepassing zijn en enig artikel of gedeelte van een artikel uit deze voorwaarden op grond van die bepalingen dwingend als nietig zou moeten worden beschouwd, blijven het niet nietige gedeelte van dat artikel en de rest van deze voorwaarden geheel van toepassing. In geval van equality of arms met de andere bepalingen gaan deze voorwaarden en hun strekking voor.

PRIVACYVERKLARING Advocatenkantoor Tubbergen

 

Mr R.C. Tubbergen en Advocatenkantoor Tubbergen, verder te noemen: Advocatenkantoor Tubbergen, zijnde een eenmanszaak, gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71381945 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Advocatenkantoor Tubbergen met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Advocatenkantoor Tubbergen persoonsgegevens verwerkt:

 1. cliënten en zich schriftelijk gemeld hebbende potentiële cliënten;
 2. bezoekers aan het kantoorgebouw van Advocatenkantoor Tubbergen;
 3. bezoekers van tubbergenadvocaten.nl;
 4. ontvangers van nieuwsbrieven van Advocatenkantoor Tubbergen;
 5. deelnemers aan bijeenkomsten van Advocatenkantoor Tubbergen;
 6. sollicitanten;
 7. alle overige personen van wie Advocatenkantoor Tubbergen persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers en student-stagiaires.
 1. Verwerking van persoonsgegevens

Advocatenkantoor Tubbergen verwerkt persoonsgegevens die:

 1. (de gemachtigde van) een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, schriftelijk of digitaal (via e-mail of webformulieren op de kantoorwebsite) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en -afhankelijk van de aard van de gelegenheid of zaak- andere persoonsgegevens;
 2. een beroepsaansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraar, beroeps- of branchevereniging heeft verstrekt;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Advocatenkantoor Tubbergen of tijdens het lezen van digitale nieuwsbrieven zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) of de betrokkene een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. door camerabeelden bij een bezoek aan het kantoorpand van Advocatenkantoor Tubbergen zijn vastgelegd. Locatie van camera’s; binnen/buitenzijde, worden camerabeelden gemaakt;
 5. Advocatenkantoor Tubbergen heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke social media platformen als LinkedIn, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens.

De website van Advocatenkantoor Tubbergen bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media knoppen van Twitter en LinkedIn. Als op deze knoppen worden geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. Advocatenkantoor Tubbergen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social media platformen. Evenmin is Advocatenkantoor Tubbergen verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platformen. Voor antwoord op de vraag hoe Twitter en LinkedIn met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar het privacystatement van deze platformen.

 3 Doeleinden verwerking

Advocatenkantoor Tubbergen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 3. het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand;
 4. het onderhouden van contact, door toezending van de kantoornieuwsbrief, uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 5. het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties, teneinde cliënten/doelgroepen van relevante informatie te kunnen voorzien, zonder bij de daarvoor benodigde combinatie en analyse van gegevens bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens te betrekken en zonder individuele cliëntprofielen aan te leggen;
 6. het evalueren van een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar), aan de hand van door deelnemers ingevulde evaluatieformulieren;
 7. het verbeteren van de kantoorwebsite tubbergenadvocaten.nl
 8. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de kantoorwebsite voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 9. het bewaken van de toegang tot kantoor en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond

Advocatenkantoor Tubbergen verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, waaronder ook het declareren aan derden (Raad voor Rechtsbijstand, verzekeringsmaatschappij e.d.);
 3. een wettelijke verplichting, zoals op grond van de Wwft en de Wet op de Rechtsbijstand die advocaten verplichten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar) of het toezenden van de kantoornieuwsbrief.
 1. Verwerkers

Advocatenkantoor Tubbergen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Advocatenkantoor Tubbergen persoonsgegevens verwerken. Advocatenkantoor Tubbergen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Advocatenkantoor Tubbergen deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor de behandeling van een zaak of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Voor de behandeling van een zaak kan het onder meer nodig zijn persoonsgegevens te delen in het kader van een advies of gerechtelijke procedure (zoals met een gerechtelijke instantie, een deskundige of (de advocaat van) de wederpartij), het sluiten van een overeenkomst (zoals (de advocaat van) de andere contractspartijen), het declareren van de dienstverlening (zoals aan de Raad voor rechtsbijstand of een verzekeraar) of naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak (zoals een deurwaarder). Bij het voldoen aan een wettelijke verplichting kan worden gedacht aan het melden van ongebruikelijke transacties aan toezichthoudende autoriteiten. Advocatenkantoor Tubbergen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 1. Doorgifte buiten de EER

Advocatenkantoor Tubbergen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Advocatenkantoor Tubbergen er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

 1. Bewaren van gegevens

Advocatenkantoor Tubbergen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Advocatenkantoor Tubbergen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. zaakdossier: 5 jaar na afronding van de zaak;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van sollicitanten: 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure;
 4. bezoekers van de website tubbergenadvocaten.nlen ontvangers van nieuwsbrieven van Advocatenkantoor Tubbergen: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website respectievelijk na uitschrijving voor de nieuwsbrief, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan;
 5. camerabeelden: 5 jaar na vastlegging van de gegevens.
 1. Wijzigingen privacystatement

Advocatenkantoor Tubbergen kan dit privacystatement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van Advocatenkantoor Tubbergen gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Verzoeken, vragen en klachten

Een betrokkene kan Advocatenkantoor Tubbergen verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Verzoeken kunnen door een betrokkene worden ingediend door een e-mailbericht te sturen naar advotub@live.nl en zullen in beginsel binnen een maand na ontvangst worden beoordeeld.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Advocatenkantoor Tubbergen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Advocatenkantoor Tubbergen door een e-mailbericht te sturen naar advotub@live.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Afdrukken / Opslaan

Geef een antwoord