Contact, etc.

contactNeemt u gerust contact met ons op advotub@live.nl en verzoek desgewenst om een telefonische afspraak of bespreking op kantoor. Wij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

U kunt ons desgewenst ook direct mailen.

 

  Uw naam*

  Uw adres*

  Uw e-mailadres*

  Uw telefoonnr.*

  Opmerkingen:

   

  Kantoorklachtenregeling Advocatenkantoor Tubbergen

  Artikel 1 begripsbepalingen

  In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

  – klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of

  de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering

  van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de

  declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

  – klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

  – klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

  Artikel 2 toepassingsbereik

  1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen

  Advocatenkantoor Tubbergen en de cliënt.

  1. De advocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

  Artikel 3 doelstellingen

  Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

  1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op

  een constructieve wijze af te handelen;

  1. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
  2. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
  3. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
  4. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en

  klachtanalyse.

  Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

  1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan

  van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en

  dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

  1. De advocaat heeft in de via de algemene

  voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling

  niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij

  de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

  1. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn

  opgelost worden voorgelegd aan [rechtbank, bindend advies, arbitrage].

  Artikel 5 interne klachtprocedure

  1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar

  R.C. Tubbergen, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.

  1. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht

  en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op

  de klacht.

  1. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na

  tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

  1. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet

  met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met

  vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

  1. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte

  van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

  1. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en

  degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht. Indien de klacht niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld kan de klager diens klacht voorleggen bij de plaatselijke Deken van de Orde van Advocaten.

  Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

  1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling

  geheimhouding in acht.

  1. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

  Artikel 7 verantwoordelijkheden

  1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
  2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact

  en een mogelijke oplossing.

  1. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
  2. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

  Artikel 8 klachtregistratie

  1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
  2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
  3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet

  aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.

  1. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en

  ter besluitvorming voorgelegd.